...
Även små mängder metan kan nu omvandlas till bioplastråvara
Så här ser den proteinrika biomassan ut sedan den filtrerats, pastöriserats och torkats. (Fotot: VTT)
Bilden visar en metanotrofisk bakteriekultur. (Fotot: VTT)
Principskiss över processgången att omvandla metangas (rötgas) till bioplast och djurfoder. (Bild: VTT)

Finska tekniska forskningsinstitutet VTT har utvecklat en teknik för att omvandla små mängder av metanrik biogas från lantbruket till biometan, som i sin tur kan omvandlas till bioplast eller djurfoder. Tekniken bygger på förmågan hos så kallade metanotrofa bakterier att växa på metangas i en bioreaktor (fermentor).

När biologiskt material bryts ner av anaeroba bakterier bildas metanrik biogas. Miljöer där sådan biogas alstras är exempelvis lantbruk, deponier, avloppsreningsverk, etc.

Hittills har utnyttjandet och processandet av sådan gas till biometan bara varit lönsamt vid anläggningar, där stora mängder biogas produceras, medan små biogaskällor som enskilda lantbruk och gårdar i stort sett inte kunnat utnyttjas.

Men nu har alltså VTT utvecklat en teknik där man även vid små biogaskällor kan minska biogasutsläppen och öka användningen av gasen till andra produkter och samtidigt också erbjuda självförsörjning av protein till djurfoder, etc.

VTT:s nyutvecklad process går i korthet till så här: Den metangas som producerats av rötning, etc. matas in i en gasfermentor, där ett tillväxtmedium bestående av metanotrofa bakterier får cirkulera genom gasen, varvid en encellig proteinrik biomassa bildas. Denna cellmassa filtreras, pastöriseras och torkas. Cellmassan kan innehålla upp till 60 procent protein, som kan användas för produktion av djurfoder. På så sätt kan ett enskilt lantbruk till viss del bli självförsörjande, när det gäller djurfodersprotein.

Beroende på odlingsbetingelserna i gasfermentorn kan de metanotrofa bakterierna och den uppkomna cellmassan också innehålla den naturliga biologiska polymeren PHB (polyhydroxibutyrat), som gör det möjligt för cellerna att spara energi. PHB kan i sin tur användas som råvara för tillverkning av bioplast, som kan ersätta fossil plast.

När PHB bildas vid produktionen av cellmassa i bioreaktorn kan mängden PHB uppgå till så mycket som 50 procent av biomassan. Proteinhalten blir då lägre, men kan fortfarande uppgå till cirka 30 procent av biomassan. Genom extraktion kan PHB- och proteinfraktionerna separeras från den torkade cellmassan och sedan användas för bioplasttillverkning respektive produktion av djurfoder.

PHB-fraktionen från cellmassan kan främst användas som råvara för att tillverka biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial som kan ersätta oljebaserat och icke-nedbrytbart polypropen (PP).


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-11-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Övrigt VTT

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK