...
Glädjande siffror från FTI: fortsatt ökad återvinning
Vi blir allt duktigare på att sortera och återvinna förpackningar och tidningar. (Bild FTI)

För 2016 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, presentera ett resultat för återvinningen som ökat jämfört med 2015. Dagens insamlings- och återvinningssystem överträffar därmed samtliga nationella mål för återvinning av förpackningar och tidningar som slagits fast av regeringen. 

”Det är ett glädjande resultat. Det innebär att såväl fler hushåll som verksamheter väljer att lämna mer till återvinning, när miljöarbetet ökar i betydelse. Det innebär också att dagens system har motsvarat förväntningarna i förhållande till politiska mål”, säger Kent Carlsson, VD vid FTI. 

FTI:s uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar, som använts i hushåll och verksamheter, samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar. Materialutnyttjandet beräknas som kvoten av den mängd i ton, som använts, delat med den mängd i ton, som blir nya produkter. För år 2020 gäller höjda mål i det avfallspaket, som beslutades 2014 och fortfarande kvarstår att genomföra. 

Av FTI:s rapport framgår att för pappersförpackningar (papper, wellpapp, kartong) var materialutnyttjandet under 2016 80,4 procent, vilket ska jämnföras med regeringens nationella mål, som var 65 procent.
För plastförpackningar låg materialutnyttjandet 2016 på 42,2 procent, att jämföra med regeringsmålet på 30 procent.
77,5 procents materialutnyttjande blev det för metallförpackningar (regeringens mål = 70 procent) och för glasförpackningar minskade visserligen materialutnyttjandegraden något, men blev ändå imponerande 92,8 procent, vilket överträffar det av regeringen uppsatta målet med nästan 23 procent. Mängden insamlade glasförpackningar ökade dock med närmare sju procent.

”Vi fortsätter vårt arbete för att kunna överträffa de höjda mål regeringen aviserat ska gälla från år 2020, det ska vara möjligt givet att även regeringen realiserar förutsättningarna för en ökad återvinning i gällande producentansvarsförordning”, säger Kent Carlsson.

FTI:s resultat rapporteras årligen till Naturvårdsverket, som sammanställer och ansvarar för det nationella resultat och för Sveriges rapportering till statistikorganet Eurostat för att få en jämförbarhet EU:s medlemsstater emellan. 

Många faktorer påverkar FTI:s arbete med att få det insamlade materialet att bli till nya produkter. Bland annat krävs att materialet är efterfrågat av inköpare i tillverkningsindustrin och speciellt plastförpackningar kräver en avancerad teknik för eftersortering, där de olika polymererna ska separeras från varandra. 

”Fortfarande hamnar allt för många förpackningar i soppåsen, vilket innebär att fullt användbara resurser eldas upp. Alla förpackningar och tidningar, som inte källsorteras, försvinner ut ur kretsloppen”, avslutar Kent Carlsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-05-26

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK