...
EU stödjer svensk satsning på LignoBoost 
Vid Nordic Papers pappersbruk Bäckhammar utanför Kristinehamn uppfördes en första demoanläggning för LignoBoost år 2007.

Europeiska kommissionen ger Sverige rätt att bevilja 90 miljoner kronor till utveckling av en LignoBoost-anläggning vid ett svenskt massabruk. Det skriver forskningsföretaget Innventia i ett pressmeddelande.
LignoBoost är en svenskutvecklad teknik, som innebär att man med en speciell process utvinner högkvalitativt lignin från sulfatmassabruk, vilket sedan kan användas som bränsle i exempelvis ett pappersbruk eller ett kraftvärmeverk och därmed ersätta fossila bränslen.


Lignin är tillsammans med cellulosa en viktig beståndsdel i ved och ingår som en restprodukt i den svartlut, som bildas, när ved kokas till massa.
Dåvarande STFI-Packforsk (nuvarande Innventia) och Chalmers i Göteborg började för flera år sedan ett forskningsarbete som gick ut på att med olika processer utvinna det energirika ligninet ur svartluten och renodla det till ett brännbart material. Forskningen resulterade i företaget LignoBoost, som bildades av Innventia år 2006, och som drev vidare forskningsarbetet samt användningen av ligninet som biobränsle med stöd av främst Energimyndigheten, Södra Cell, Stora Enso, Metso, Nordic Paper och Fortum Värme. I januari 2007 öppnade man en demonstrationsanläggning för framställning av lignin vid Bäckhammars bruk i Kristinehamn, där det utvunna ligninet har använts av energibolaget Fortum i Stockholm som bränsle för produktion av el och värme till Stockholms fjärrvärmenät.
Ligninet kan också användas av pappersbruk och gör det möjligt för bruket att ersätta det fossila bränslet i mesaugnen med lignin, vilket minskar oljeberoendet och utsläppen av koldioxid. Lignin kan även användas som råvara för produktion av värdefulla produkter som till exempel kolfiber.
LignoBoost såldes i maj 2008 till det internationella teknikföretaget Metso och därmed ökades möjligheterna till vidare kommersialisering och förverkligande i industriella anläggningar.
I juli 2010 beviljade Energimyndigheten stöd till en ny demonstrationsanläggning för ligninutvinning vid Södra Cells massabruk i Mörrum och nu har Europeiska kommissionen slagit fast att projektet är förenligt med EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.
"Det är med stor glädje som vi kan konstatera att EU förstår vikten av en industriell demonstrationsanläggning, som kan demonstrera en avgörande pusselbit i visionen att vidareutveckla moderna sulfatmassabruk till bioraffinaderier. Att det finansiella stödet från Energimyndigheten har gillats av EU är en god drivkraft för att LignoBoost-processen ska bli verklighet. EU-kommissionens beslut att godkänna det svenska stödet kommer förhoppningsvis att på sikt befria massabruken från beroendet av fossil olja och ge dem en ny produkt att nyttja som ett högvärdigt biobränsle eller som biobaserad råvara för kemikalier och material", säger Per Tomani, Innventia.
EU-kommissionen skriver också i sitt godkännande av det finansiella stödet att satsningen även kommer att medföra stora externa fördelar, särskilt i form av kunskap och förbättrat miljöskydd.
"Projektet gör det möjligt att omvandla en massafabrik till ett verkligt bioraffinaderi utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Fossila bränslen kommer att ersättas av en ny förnybar energikälla, vilket bidrar till målen för Europa 2020-strategin på FoU-, klimat- och energiområdet. Projektet ligger helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har stakat ut för 2020", säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK