...
Negativt årsbokslut för Rottneros:
"2011 blev ett år med två helt olika halvor"

2011 blev ett tufft år för Rottneros-koncernen. Det första halvåret var positivt, medan andra halvårets försämrade efterfrågan på papper och den fördjupade ekonomiska krisen i vissa euroländer slog hårt mot bolaget och pressade ned priserna.
Effekterna syns också i Rottneros årsbokslut, där fjärde kvartalet 2011 gick minus med 44 miljoner kronor och årsresultatet efter nedskrivningar och engångskostnader visar ett minus på 120 miljoner kronor.


Rottneros årsresultat 2011 efter finansnetto, men före nedskrivningar och engångskostnade, blev ett plus på 28 miljoner kronor, vilket var 110 miljoner kronor lägre än föregående år. Efter nedskrivningar och engångskostnader på sammanlagt 148 miljoner kronor, som belastade Rottneros bokslut för tredje kvartalet i fjol, hamnar dock koncernens årsresultat för 2011 på ett minus 120 miljoner kronor, vilket ska jämföras med år 2010, då Rottneros hade ett plusresultat på 138 miljoner kronor.

Så här kommenterar Rottneros koncernchef och VD Ole Terland (bilden t.h.) de dystra siffrorna för fjolåret:
"2011 blev ett år med två helt olika halvor. En första med god efterfrågan på sulfatmassa som möjliggjorde prishöjningar till den nya rekordnivån 1025 USD/ton vid midsommartid. Trots detta goda momentum för kemisk massa låg priset för mekaniska massor nästan still. De globala massalagren steg, förmodligen på grund av köparnas rädsla att priset skulle stiga ännu mer. Under sommaren förändrades marknadspsykologin, efterfrågan på skriv- och tryckpapper var svag, euroländernas ekonomiska kris fördjupades och plötsligt blev de större massalagren ett gott skäl att pressa ned massapriserna.

Priskorrigeringen under tredje kvartalet avstannade inte utan förstärktes under hösten och årets sista månader var direkt svaga. Massaköpare väntade gärna med inköp eftersom det snart skulle bli billigare och risken att bli utan massa trots rekordsmå konsumentlager bedömdes värd att ta. Priset föll till cirka 830 USD/t för NBSK, blekt långfibrig sulfatmassa, vid årets slut. Trots en hel del produktionsbegränsningar bland världens massatillverkare fortsatte lagren stiga. Samtidigt med dessa prissvängningar försvagades US-dollarn under årets första hälft för att sedan förstärkas igen under hösten. För svensk massaindustri betyder det att trots rekordhögt massapris i USD blev årets genomsnittliga massapris nära 500 kr/ton lägre än 2010. Självklart slår detta hårt mot resultatet. Före engångsposterna i det tredje kvartalet sjönk Rottneros helårsresultat före avskrivningar från 224 till 98 MSEK.

Under årets sista kvartal har vi slutfört omfattande förbättringar och investeringar vid Vallviks Bruk för att nå de krav som ålagts oss av myndigheterna men också höjt fabrikens produktionskapacitet med uppemot 20 %. Investeringarna var ett viktigt skäl till vår finansiella rekonstruktion och nyemission som genomfördes under slutet 2009. Den svaga efterfrågan under tredje kvartalet gjorde att inga kostnadskrävande åtgärder för att minimera produktionsförluster under stoppet och uppstarten accepterades med följden att volymförlusterna blev något större än beräknat. Dessa ingår i uttrycket ”negativ resultateffekt av årligt underhållsstopp” och som tidigare prognostiserades till 15-20 MSEK men snarare blev 25 MSEK. Resultaten av investeringarna ser så här långt mycket lovande ut. En fullständig utvärdering kan inte göras förrän efter längre tids drift och då både vinter och sommarklimat har fått påverka processen och den biologiska vattenreningen.

Vid Rottneros Bruk har förbättringsprogrammet som offentliggjordes i september färdigförhandlats och uppsägningar och pensioneringar meddelats. Programmet genomförs fullt ut till sommaren. Bruket begränsade produktionen i relativt omfattande grad under sista kvartalet med cirka en vecka per månad för att balansera leveranserna samtidigt som man undvek onödig prispress genom volymjakt.

2012 börjar visserligen med stor makroekonomisk osäkerhet i åtminstone euroländerna och en för exportindustrin ofördelaktig värderelation mellan euron och den svenska kronan. Å andra sidan har våra kunder små lager, aktiviteten i det allt viktigare Kina är god, de svenska vedpriserna sjunker och elen är på den lägsta vinternivån på länge. Det officiella massaprisindexet PIX har vänt svagt uppåt under januari efter att ha kontinuerligt fallit sedan halvårsskiftet så tecken finns att massaprisbotten är nådd för denna gång.
Utsikterna för 2012 är ovanligt osäkra men samtidigt ljusnande. Ljuset ses utifrån det mörknande fjärde kvartalet men också sjunkande ved- och elpriser kombinerade med i december avklingande och i januari lätt stigande PIX-priser för massa i Europa
."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK