...
De leder det nya förpackningsbolaget
Styrelse- och bolagsledning i BillerudKorsnäs: fr.v.: Hannu Ryöppönen, styrelseordförande; Per Lindberg, VD och koncernchef samt Christer Simrén, vice VD och COO.

Billerud har nu tillträtt och blivit ägare till samtliga aktier i Korsnäs och i och med det är också det nya bolaget BillerudKorsnäs AB ett faktum. Därmed har också den nya styrelsen och den nya verkställande ledningen börjat sitt arbete med att göra BillerudKorsnäs till en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och -lösningar.
I samband med slutförande av förvärvet har styrelsen för BillerudKorsnäs beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och man har också fastställt det nya bolagets finansiella mål.


I beskrivningen av det nya bolaget skriver ledningen att företaget erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial och smarta lösningar för dagens och morgondagens förpackningsbehov. Det övergripande målet är att generera lönsam tillväxt. Genom sin affärsmodell sätter BillerudKorsnäs kunden i fokus med högkvalitativa material, kunskap om hela förädlingskedjan samt ett globalt nätverk som ökar tillgängligheten till olika marknader. BillerudKorsnäs har en framstående position inom ett flertal segment, såväl inom nyfiberbaserade material till konsumentförpackningar som för industriella ändamål. Bolagets syfte är att skapa värden som stärker kundernas varumärken och konkurrenskraft och därmed säkrar bolagets position som den naturliga samarbetspartnern för smartare förpackningar. Cirka 75 procent av BillerudKorsnäs försäljning sker till konsumentnära branscher där mat & dryck utgör det största marknadssegmentet.
Det nya bolagets årsomsättning uppgår till cirka 20 miljarder kronor och Europa är i dag BillerudKorsnäs viktigaste marknad.

När det gäller de finansiella målen för BillerudKorsnäs så ska rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt överstiga 10 procent och avkastningen på sysselsatt kapital i genomsnitt överstiga 13 procent.
Utdelningen till aktieägarna ska över en konjunkturcykel i genomsnitt uppgå till 50 procent av nettovinsten, beroende på bolagets resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

I samband med samgåendet har som tidigare aviserats Per Lindberg utsetts till VD och koncernchef samt Christer Simrén till vice VD och COO.
Även tidigare aviserade förändringar avseende styrelsen är nu genomförda, vilket innebär att BillerudKorsnäs styrelse fram till nästa årsstämma består av Hannu Ryöppönen (ordförande), Mia Brunell Livfors, Lennart Holm, Jan Homan, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson samt arbetstagarledamöterna Helén Gustavsson och Kjell Olsson (med suppleanterna Kurt Lindvall och Tobias Söderholm).

Styrelsen för det nya bolaget har också beslutat att genomföra en företrädesemission och fastställt villkoren för emissionen. Givet att nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 1,996 miljarder kronor före emissionskostnader och syftet är att använda emissionslikviden för att betala tillbaka delar av BillerudKorsnäs utestående lån.
Företrädesrätten tillkommer den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerad som aktieägare i bolaget och då berättigar varje befintlig aktie i BillerudKorsnäs till en teckningsrätt och två teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie. Teckningskursen är satt till 29 kronor per aktie och courtage utgår ej. Teckningstiden är satt till 7 – 21 december 2012 och handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under tiden den 7- 18 december.
Den 4 januari 2013 räknar BillerudKorsnäs med att kunna redovisa ett preliminärt utfall av nyemissionen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-11-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK