...
Avhandling kring emittansvärden blir till nytta för pappersindustrin

Innventiaforskaren Caroline Hyll (bilden) har presenterat sina forskningsresultat i en licentiatavhandling med titeln “Infrared emittance of paper – method development, measurements and application”.
Innventia skriver i ett pressmeddelaqnde att syftet med Caroline Hylls forskning har varit att förbättra noggrannheten i termografiska mätningar inom massa-och pappersindustrin genom emittansvärden för olika material under olika processförhållanden. Dessa värden kan också användas i framtida modellering av infraröd strålning från papper i olika stadier i papperstillverkningsprocessen.


Termografi är en icke-destruktiv teknik, som använder den emitterade infraröda strålningen för att bestämma temperaturfördelningen på ytan hos ett objekt. Tekniken används alltmer i massa-och pappersindustrin. För att omvandla den detekterade infraröda strålningen till temperatur, måste materialets emittans vara känd. Emittans är en värmestrålningsegenskap hos materialet, som kan variera med våglängd, temperatur, observationsvinkel, fukthalt, materialsammansättning, materialstruktur och ytråhet. Ett så exakt som möjligt emittansvärde för en given mätningssituation är därför avgörande för noggrannheten i termografiska mätningar.

Emittansen hos papper har inte studerats för många av de mätsituationer, som påträffas i ett pappersbruk. Denna allmänna brist på information kan delvis förklaras av begränsningar hos befintliga mätmetoder. Idag finns ingen metod för att mäta emittans, som möjliggör variation av temperatur, observationsvinkel och fuktkvot. Dessutom går det inte att förutsäga emittansen hos papper med nuvarande teoretiska modeller. Begränsningarna hos befintliga modeller understryker vikten av att mäta emittans.

Baserat på en grundlig litteraturstudie, som tillhandahåller senaste kunskap, har en goniometrisk emittansmätmetod utvecklats, som är lämplig för pappersprover, vilka utsätts för olika temperatur- och fuktförhållanden. Efter verifierande testning och felanalys av systemet gjordes ett stort antal emittansmätningar på papper och kartong under förhållanden, som liknar dem vid olika skeden i papperstillverkningsprocessen. Metoden applicerades och möjligheter att tillämpa uppmätta emittansvärden i kvantitativa termografiska mätningar demonstrerades.

”Jag hoppas att mitt arbete kommer att vara till nytta inom massa-och pappersindustrin. De företag, som vill använda tekniken, ska kunna gå till avhandlingen för att få de värden och referenser de behöver för sin verksamhet”, säger Caroline Hyll.

Innventia skriver i pressmeddelandet att resultatet av Caroline Hylls arbete kommer att förbättra möjligheterna att tillämpa termografiska mätningar inom massa- och pappersindustrin.
”Carolines väl genomförda experimentella arbete och metodutveckling hjälper oss mycket vid de termografimätningarna, som vi utför under olika förhållanden både på labb och i pappersbruk”, säger Hannes Vomhoff, som varit Carolines handledare på Innventia.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-12-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK