...
Rottneros på plus - om än knappt...

Rottneros AB:s resultat efter finansnetto för helåret 2012 slutade på ett blygsamt plus på 6 miljoner kronor. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké. Resultatet var dock betydligt bättre än för år 2011, då man efter nedskrivningar och engångskostnader hamnade på ett minus på 120 miljoner kronor.
”Det är inget högt resultat för 2012, men vi är trots allt glada över att visa vinstsiffror under ett år då många massatillverkare haft det tufft. Vi som har basen i Sverige har, förutom kämpandet mot en allt svagare världsekonomi, även fått lida av den under hösten kraftigt stärkta svenska kronan”, säger Rottneros VD och koncernchef Ole Terland (bilden) i en kommentar.


Fjolårets sista kvartal blev också en marginell framgång jämfört med motsvarande kvartal året före. Sista kvartalet 2011 slutade resultatet efter finansnetto på ett minus på 44 miljoner kronor, medan motsvarande resultat för fjärde kvartalet 2012 nu hamnade på noll (!) kronor.

I sina kommentarer till 2012 års bokslut konstaterar Ole Terland att man under året framgångsrikt fortsatt omställningen mot mer försäljning till kundsegment med specifika krav, där Rottneros råvaror och processutrustning kommer till sin fördel. Detta för att minska exponeringen mot den hårt trängda och mindre specialiserade tryckpappersmarknaden.

”Detta gäller både mekanisk och kemisk massa och är en utveckling som vi kommer att fortsätta under 2013. Vår försäljning till olika filterapplikationer fortsätter utvecklas sakta men säkert och leveranserna till kartongtillverkare med uttalat krav på bulk växer stadigt”, säger Ole Terland.

När det gäller det uppmärksammade budet från polskregistrerade Arctic Paper S.A. att överta samtliga aktier i Rottneros och slå samman de båda företagen, konstaterar Rottneros ledning i bokslutskommentarerna att ett stort antal aktieägare har avstått från erbjudandet och att en sammanslagning av bolagen kan därför inte ske. Erbjudandet till aktieägarna har hittills bara resulterat i att Arctic Paper – tillsammans med sitt tidigare aktieinnehav – nått upp till en ägarandel på cirka 40 procent. Arctic Papers bud är nu förlängt till den 4 februari, men möjligheten för företaget att uppnå den 90-procentiga majoritet, som krävs för tvångsinlösen av resterande aktier och ett 100-procentigt ägande i Rottneros, bedöms som obefintlig.

”Nu består ett självständigt Rottneros, men med en annan aktieägarsammansättning, där huvudägarens bolagssfär ökat sitt ägande från 20 procent till 40 procent samtidigt som nästan hela bankägandet försvunnit. Med två oberoende bolag kommer endast affärer, som gynnar båda parter och samtliga aktieägare, att göras, det vill säga precis som det redan är och har varit i många år. Vi kommer att fortsätta den affärsutveckling som pågår och vidareutveckla de leverantörs- och kundrelationer vi har. Vi väntar med öppen dörr på den diskussion, som Arctic Paper utlovat, avseende synergivinster även utan ett samgående. Alla sätt att förbättra Rottneros välkomnas!”, säger Ole Terland.

När det gäller utsikterna för det innevarande året, skriver Rottneros i sina kommentarer efterfrågeutsikterna för 2013 ser relativt oförändrade ut. Den totala tillverkningskapaciteten i världen för barrvedsmassor sjunker snarare än stiger under 2013, då flera massabruk byggs om eller ställs om till andra kvaliteter. Tillsammans med efterfrågeökningen kommer kapacitetsutnyttjande sannolikt att stiga och prisutvecklingen borde därför bli fortsatt stigande. I övrigt avstår Rottneros från att lämna en mer ingående resultatprognos för 2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK