...
Starkaste kvartalsrapporten hittills för BillerudKorsnäs
VD och koncernchef Per Lindberg är stolt över att bolaget kunnat rapportera sitt hittills starkaste kvartalsresultat.

”Det är med stolthet vi rapporterar vårt bästa kvartalsresultat hittills i vår korta historia som BillerudKorsnäs. Under kvartalet nådde rörelseresultatet 698 miljoner kronor och rörelsemarginalen var över 12 procent”, skriver koncernchefen och VD:n Per Lindberg i kvartalsrapporten, där han också flaggar för framtida förvärv eller betydande investeringar. 

Enligt rapporten var det finansiella resultatet för årets första kvartal mycket bra. Rörelseresultatet var väldigt starkt och det operativa kassaflödet utmärkt med 733 miljoner. Dessutom förbättrades nettoskuldsättningsgraden, som nu är nere på 0,57.
I rapporten konstateras också att avkastningen på sysselsatt kapital blir allt bättre och nu landade på 11 procent, dvs allt närmare det uppsatta målet på 13 procent.

”Visst gynnades kvartalsresultatet i hög grad av att vi inte hade några planerade underhållsstopp och att kronan försvagades, men jag är ändå mycket nöjd”, skriver Per Lindberg.

Det enda område där BillerudKorsnäs inte lyckats lika bra under det här årets första kvartalet som under motsvarande kvartal  fjol är volymtillväxten.

”Men mot bakgrund av att fjolåret inleddes ovanligt starkt och att produktions- och leveransvolymer sällan ökar linjärt, hyser jag fortfarande tillförsikt till vår förmåga att nå våra långsiktiga tillväxtmål”, skriver Per Lindberg.

Enligt rapporten har marknaden varit stabil överlag under kvartalet och koncernledningen tror att det forsätter så med tämligen god efterfrågan och små förändringar i lokala priser.  

Per Lindberg konstaterar att det relativt höga massapriset bidrar till såväl stabilitet som bolagets egen lönsamhet. Samtidigt vållar den höga massakostnaden problem för ointegrerad produktionskapacitet i euroområdet och i Sverige. Man ser även att en del av bolagets konkurrenter tvingas vidta åtgärder på grund av vinstpressen. På det hela taget är marknadsutsikterna för affärsområdena Packaging Paper och Containerboard något ljusare än man tidigare förutsåg och marknaden för Consumer Board är fortsatt stabil.

”En närmare analys visar att ökad konkurrens sätter press på lokala priser inom Packaging Papers MF-segment och vi har inte kunnat utnyttja vår fulla kapacitet under kvartalet. Detta var väntat och kommer sannolikt att fortsätta. Å andra sidan går det bra för segmentet brunt säckpapper, som uppvisar en oväntat positiv trend. Inom Containerboard utvecklas fluting för närvarande mycket väl med starka orderböcker och det är möjligt att vi höjer priserna nästa kvartal. Inom liner tilltar konkurrensen med ökad kapacitet på marknaden. Priserna har varit tämligen stabila under kvartalet, men vit liner är alltjämt ett orosmoment.”, konstaterar Per Lindberg vidare.

När det gäller BillerudKorsnäs strategi räknar koncernledningen med att man kan fortsätta sin satsning mot att bli den ledande aktören inom den nyfiberbaserade förpackningsmarknaden. Det strategiska målet på medellång sikt är att företaget ska växa organiskt med 3–4 procent om året till 2018. Detta kräver investeringar för att få bort flaskhalsar och flera beslut har redan fattats i frågan och Per Lindberg räknar med att fler åtgärder vidtas.

FLAGGAR FÖR FÖRVÄRV
”Vid sidan av ren organisk tillväxt överväger vi ytterligare tillväxt genom förvärv eller omfattande investeringar eftersom vår balansräkning nu är stark nog. Aktieägarvärdet kommer dock inte att äventyras och alla sådana steg utreds mycket noga”, skriver Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Per Lindberg rörelseresultat

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK