...
Färsk statistik visar: Vi rör oss uppåt i avfallstrappan
Avfall Sverige har presenterat färsk statistik över hushållsavfallet i Sverige.
”Det här visar att vår mix av behandlingsmetoder blir allt bättre”, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.
Avfall Sveriges statistik visar att vi rör oss uppåt i avfallstrappan.

Biologisk återvinning och materialåtervinning ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige nu presenterar. 
”Det här visar att vår mix av behandlingsmetoder blir allt bättre och att vi rör oss uppåt i avfallstrappan. Men fortfarande är den stora utmaningen att minska avfallet, på den punkten kommer vi inte att slå oss till ro”, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.


Statistiken visar en ökning av den totala mängden hushållsavfall. Detta beror till viss del på en ny metodik för beräkningen, eftersom konstruktionsmaterial för anläggningsändamål numera också räknas in i statistiken. Konstruktionsmaterial består av sten, glasull, keramik, jord, tegel och betong.

Enligt den nya statistiken behandlades 4.542.670 ton hushållsavfall i Sverige 2014, det motsvarar 466 kg per person och är en ökning med två procent jämfört med 2013. För första gången är materialåtervinningen och den biologiska återvinningen tillsammans större än energiåtervinningen och utgör nu 52 procent av den totala andelen hushållsavfall. 47,3 procent gick till energiåtervinning. Deponeringen av hushållsavfall är fortfarande mycket låg i Sverige och utgör endast 0,7 procent, vilket är en minskning med en procent. 

Det var ungefär lika många kommuner, som samlade in matavfall 2014, som året innan. Att det inte är fler är en följd av osäkerheten kring insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Men insamlingen av matavfall har trots detta ökat med cirka fem procent i hela landet. Det kan förklaras med att de kommuner, som har separat insamling av matavfall, exempelvis har utökat insamlingen till fler bostadsområden, restauranger eller butiker. 

Allt mer matavfall går till rötning i stället för kompostering, det är en utveckling, som har pågått i flera år. 2014 ökade rötningen vid samrötningsanläggningar med 20 procent och komposteringen minskade med 16 procent. 

Avfallstrenden är en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige 2014.  I början av juli kommer den statistiska årsskriften ”Svensk Avfallshantering” med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2014.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Avfall Sverige Avfallshantering Miljö

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK