...
Starkt kvartalsresultat för BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs VD och koncernchef  Per Lindberg är nöjd med koncernens resultat för årets tredje kvartal.

”Tredje kvartalets resultat och marknadsläget i stort stärker vår tro på vår långsiktiga strategiska inriktning. Tillväxtstrategierna för de olika affärsområdena bekräftades och vi stärktes i vår övertygelse om att våra planerade investeringar i den egna produktionsstrukturen kommer att låta oss ta vara på marknadsmöjligheterna.” Så säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i sina kommentarer till bolagets resultatredovisning för årets tredje kvartal.

BillerudKorsnäs nettoomsättning för kvartalet uppgick till 5,478 miljarder kronor (5,191 miljarder kr motsvarande period i fjol). Rörelseresultatet uppgick till 1,026 miljarder kr (450 miljoner år 2014) och rörelseresultatet justerat för engångsposter blev 683 miljoner kr (518).

”Jag är nöjd med ett justerat rörelseresultat på 683 miljoner kronor för kvartalet. Den fortsatt svaga svenska kronan påverkar oss fortfarande positivt, men på samma gång ser vi en volymtillväxt på 5 procent på årsbasis inom Consumer Board, rekordmarginaler inom Containerboard och en balanserad utveckling av Packaging Paper, med några svagare och några starkare områden”, kommenterar Per Lindberg.

I sin bedömning av marknadsläget konstaterar BillerudKorsnäs-chefen att marknaden överlag är stabil med endast mindre variationer i efterfrågan och prissättning i olika segment. Inom koncernens affärsområde ”Packaging Paper” är MG-marknaderna fortsatt starka, medan marknaderna för MF och vitt säckpapper är svagare, men stabila. Tyvärr har marknaden inte varit tillräckligt stark för att ta upp de tillkännagivna prishöjningarna på kraft- och säckpapper tidigare i år.

”Vår produktionskapacitet inom vissa segment har inte utnyttjats fullt ut på grund av ökad konkurrens, selektivt tryck på lokala priser och även på grund av otillfredsställande lönsamhet i de icke-integrerade produktionsenheterna. Därför beslutade vi i oktober att lägga ned vår produktion i Tervasaari helt, efter att den har drivits med alltför låg utnyttjandegrad och lönsamhet under året. Detta har varit ett tufft beslut att fatta. Det lokala teamet i Tervasaari har gjort stora ansträngningar för att förbättra lönsamheten och utnyttjandegraden, men maskinens kostnadsläge i kombination med en allt mer standardiserad produktportfölj blev en alltför tung börda” säger Per Lindberg.

När det gäller affärsområdet ”Consumer Board” konstaterar Per Lindberg att marknaden är fortsatt stark och att man upplever leveranstryck från sina största marknader.
”Det gläder mig att vi har beslutat att investera för att öka kapaciteten inom Consumer Board för en fortsatt volymtillväxt”, säger han.

Affärsområdet ”Containerboard" uppnådde en rekordhög rörelsemarginal under tredje kvartalet och efterfrågan på fluting fortsätter att vara stark.

”Den nya flutingen från den uppgraderade PM6 i Gruvön lever upp till de höga kvalitetsförväntningarna och är en solid produkt för fortsatt värdetillväxt”, konstaterar Per Lindberg.

När det gäller BillerudKorsnäs strategi framhåller Per Lindberg att en ökande efterfrågan, som drivs av globala megatrender, gynnar koncernens marknader.

”Som stöd för volymtillväxtstrategin inom affärsområde Consumer Board har vi börjat ett förprojekt för att undersöka möjligheterna att investera i en ny kartongmaskin, som ska placeras i Gruvön. Utöver ökad kostnadseffektiv kapacitet skulle detta också innebära en effektivisering av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper, eftersom den nuvarande produktionen av kraftpapper vid Gruvöns produktionsenhet skulle upphöra och ersättas av produktion vid andra BillerudKorsnäs-enheter. Detta stöder affärsområde Packaging Papers selektiva tillväxtstrategi. I ett andra förprojekt fokuserar vi på ytterligare strukturella förändringar för att möjliggöra tillväxt i de attraktiva och växande kraftpapperssegmenten inom medicinska applikationer, livsmedelsförpackning och releasepapper och nedläggning inom de mindre attraktiva varusegmenten. Vi undersöker möjligheten att flytta pappersmaskinen i Tervasaari till Skärblacka och göra den till en integrerad enhet och överväger även investeringar för ytterligare värdeskapande ytbehandlingskapacitet vid den befintliga MG-pappersproduktionen i Skärblacka.
Om båda dessa förprojekt förverkligas skulle detta rent generellt skapa en ytterst effektiv produktionsstruktur för gruppen, kapacitetshöjningar inom mycket attraktiva områden och förbättrade marginaler tack vare en bättre produktmix, bland annat genom att exponeringen för massamarknaden elimineras”, avslutar Per Lindberg sin kommentar till kvartalsbokslutet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-10-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK