...
Grön energi från restvärme och avverkningsrester
Andreas Elgesjö (t.v.) och Johan Djurberg framför förnybart biobränsle i form av flis, baserat på grenar och toppar - ett energislag som blir allt viktigare för omställningen till ett fossilfritt och uthålligt Sverige.

Stora Enso och Borlänge Energi har sedan 1980-talet haft ett samarbete inom fjärrvärmeförsörjningen genom återvinning av restvärme. Samarbetet har utvecklats och utökats genom åren och sedan ett år tillbaka omfattar samarbetet även Falun tack vare den fjärrvärmeledning som Borlänge Energi och Falu Energi och Vatten har byggt.

Genom sammankopplingen kan värme produceras, där det för stunden är effektivast och värme kan skickas mellan Falun och Borlänge, vilket även innebär en minimering av fossila bränslen. Samarbetet innebär också att man kan senarelägga nyinvesteringar i värmeproduktion och i stället utnyttja de resurser, som redan finns inom Falu-Borlängeregionen.

”Stora Enso och skogsindustrin har unika möjligheter till att bidra och gå före vad gäller omställning till ett fossilfritt och uthålligt Sverige. Årligen förser Kvarnsvedens bruk det regionala fjärrvärmenätet med 240.000 MWh, motsvarande uppvärmningen av fler än 15.000 moderna villor per år. Vårt mål är att sänka våra koldioxidutsläpp och då är det viktigt att aktivt arbeta med energieffektivisering och tillvarata den eventuella överskottsenergi som finns. Det utökade fjärrvärmenätet ger oss bättre möjligheter att öka uttaget av industriell restvärme och vi är stolta över vårt bidrag av förnybar energi”, säger Andreas Elgesjö, ansvarig för Energi/Miljö/Renseri/Sliperi på Stora Enso Kvarnsveden.

Under hela året producerar Stora Enso Kvarnsveden energi till fjärrvärmenätet och under vintertid så står bruket för en stor del av fjärrvärmenätets behov av värme. Värmen från Kvarnsveden kommer dels från återvunnen energi i processen, men vintertid framförallt från lokala skogsråvaror. Stora Enso Bioenergi, helägt dotterbolag till Stora Enso Skog, försörjer Kvarnsveden med biprodukter från skogsavverkningar och andra skogsindustrier. Kvaliteten på bränslet är viktig både för kunden och leverantören för att minimera kostnader och påverkan på miljön.

”Stora Enso är både producent och konsument av biobränsle, ett energislag som blir allt viktigare för oss. Biobränslet är förnybart och koldioxidneutralt. Skogen och skogsindustrin är en del av lösningen på klimatproblemen och vi kan bidra till samhällets behov av förnybar energi. Förutom till Kvarnsveden levererar Stora Enso Bioenergi årligen 4,8 TWh förnybart biobränsle till andra interna Stora Enso-industrier och till externa fjärrvärmeproducenter”, säger Johan Djurberg, försörjningsområdeschef, Stora Enso Bioenergi.

Stora Enso Kvarnsveden har i flera år investerat i bioenergi och frigjort pannkapacitet genom ökad värmeåtervinning i bruket. Den högeffektiva flerbränslepannan använder i huvudsak återvunnen bark och slam från anläggningen tillsammans med biprodukter från skogsbruket för såväl värme som elproduktion. Fjärrvärmeförbindelsen till Borlänges fjärrvärmenät har varit i drift sedan 1983 och från och med vintern 2014/15 finns även Falun med i ett nytt sammankopplat fjärrvärmenät.

Liknande lösningar för leverans av fjärrvärme finns på flera av Stora Ensos anläggningar i Europa, exempelvis: Ala Sågverk, Hylte, Skoghall, Skutskär och Nymölla i Sverige, Oulu, Heinola, Varkaus och Veitsiluto i Finland samt Langerbrugge i Belgien.

Värmeleveranserna från dessa anläggningar ersätter ofta fossilbaserade bränslen och bidrar till att nå EU:s målsättning att minska klimatpåverkan genom att reducera kolidoxidutsläppen. Totalt har Stora Enso i sina egna svenska anläggningar reducerat den fossila koldioxid-emissionen med drygt 75 procent sedan 2005, vilket överstiger den europeiska målsättningen om en reduktion med 20 procent fram till 2020 (Europa 2020-strategin).

Fakta:
Skogsbränslet, som levereras till Kvarnsveden, består ursprungligen av grot (grenar och toppar), en restprodukt vid skogsavverkningar. Riset flisas före det transporteras till bruket. All flis kommer från närområdet inom en radie på 100 km från Kvarnsveden och skapar värdefull sysselsättning både för egna anställda, lokala maskinentreprenörer och transportföretag.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Kvarnsveden Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK