...
Stora Enso miljardsatsar i Kina
En planskiss över det planerade massa- och kartongbruket i Beihai.

Stora Enso ska bygga ett kartong- och massabruk i staden Beihai i Guangxi i södra Kina för 1,6 miljarder euro (drygt 14 miljarder kronor), enligt ett pressmeddelande.
Vid bruket ska produceras högkvalitativ konsumentkartong för den kinesiska marknaden och råvaran till det integrerade massabruket ska komma från egna eukalyptusplantager.


Det nya bruket i Beihai, som med Stora Ensos egna ord kommer att hålla ”världsklass”, kommer att drivas som ett joint venture mellan Stora Enso och Guangxi Forestry Group, ett statligt bolag som förestås av provinsregeringen i Guangxi. Stora Enso kommer att äga 85 procent i verksamheten och Guangxi Forestry Group resterande 15 procent.
Det gemensamma företaget kommer att betjäna den snabbt växande kinesiska marknaden för vätskekartong och andra högkvalitativa konsumentkartongslag.

”Vi tar nu ytterligare ett betydande steg mot att förvandla Stora Enso till ett globalt företag för förnybara material. Vi har redan en världsledande position inom förnybar fiberbaserad förpackningskartong och nu ska vi
investera i en integrerad bruksanläggning som använder sig av lokalt producerade förnybara material och är till nytta för lokala kinesiska konsumenter på en av världens snabbast växande marknader. Allt vi gör ska vara baserat på förstklassig teknologi, miljöstandarder och hållbarhetspraxis – i samarbete med lokala partners och samhällen”, säger Stora Ensos koncernchef och VD Jouko Karvinen.

Inledningsvis kommer anläggningen att omfatta en toppmodern kartongmaskin med kapacitet på 450.000 ton per år och en massakapacitet på 900.000 ton per år samt behövliga energianläggningar och övriga faciliteter. Kartong- och massabruken kommer att bli självförsörjande genom en unik uppbyggnad som är integrerad med
virkesförsörjning från 120.000 hektar av egna eukalyptusplantager.
Det slutliga målet är att längre fram utöka kartongkapaciteten till 900.000 ton

Investeringen i projektet kommer att uppgå till cirka 1,6 miljarder euro. Under förutsättning att erforderliga villkor uppfylls väntas byggandet av anläggningen påbörjas under andra halvåret i år och produktionen att inledas under fjärde kvartalet 2014.
Projektet ska finansieras genom en kombination av lån och eget kapital fördelat cirka 60/40. Lånefinansieringen väntas bli en blandning av exportkrediter samt multilaterala och kommersiella banklån.

”Att skapa en hållbar avkastning för vilken affärsverksamhet som helst kräver ett unikt och kostnadseffektivt erbjudande till kunderna, vare sig det gäller produkt- eller processfördelar – eller något som är mycket svårt för
konkurrenterna att kopiera, exempelvis att förena plantageverksamhet med en tekniskt avancerad produkt. Det är därför vi har valt att skilja oss från mängden genom en rad utvalda kartongprodukter i världsklass och en integrering från råvara till färdig produkt – med den mest kostnadseffektiva lösningen för den kinesiska marknaden och globalt konkurrenskraftiga totalkostnader”, säger Mats Nordlander, EVP, Stora Enso Renewable Packaging.

Segmentet för fiberbaserad vätskekartong är en av Stora Ensos strategiska fokusområden och investeringen är förenlig med koncernens aviserade strategiska riktlinjer. Genom investeringen vill Stora Enso tillgodogöra sig den förväntade framtida efterfrågan på fiberbaserade förpackningslösningar för livsmedel i Kina, vilket bedöms av flera forskare att växa med en årlig takt på över 10 procent under de kommande tio åren. Investeringen kommer också att möjliggöra för Stora Enso att på regional basis ge utmärkt service med konkurrenskraftiga, lokalt producerade vätskekartongförpackningar med hög kvalitet åt sina globala nyckelkunder, som redan är väl etablerade i Kina.

Planering och förberedelser för det kinesiska jätteprojektet har på gått under flera år. Redan 2006 genomförde FN:s utvecklingsprogram UNDP en miljömässig och social konsekvensanalys (Environmental and Social Impact Assesment, ESIA) av projektet för Stora Enso samt sammanställde på Stora Ensos begäran en ytterligare
sammanfattande ESIA-rapport, som ska granskas av oberoende part och publiceras under 2012. Studierna ställer sig positiva till kartong- och massabruksprojektet.
När projektet inleddes etablerade Stora Enso en samhällsutvecklingsfond för att ge ekonomiskt stöd till utvecklingsarbetet inom utbildning och infrastruktur i de lokala byarna
År 2011 reviderade koncernen sitt intressentengagemang och samhällsutvecklingsplaner.
Stora Enso kommer att samarbeta med lokala myndigheter, universitet, organisationer och bybor för att hitta långsiktiga och hållbara utvecklingslösningar.

Stora Enso har inrättat plantager i Guangxi sedan 2002. Idag äger företaget cirka 90.000 hektar mark och kommer att anlägga hållbara eukalyptusplantager med en effektiv fiberbas på 120.000 hektar för att bistå det nya massabruket i Guangxi.
Koncernens övriga verksamhet i Kina omfattar bruket i Suzhou med en årskapacitet på 245.000 ton bestruket finpapper, bruket i Dawang med en årskapacitet på 170.000 ton obestruket journalpapper, två hylsfabriker, fem
försäljningskontor och den nyligen förvärvade aktiemajoriteten i Inpac International, ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea.
Det totala antalet Stora Enso- anställda i Kina är för närvarande cirka 4.500 personer.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-03-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK